Mūsų filosofija

Vaikystė – tai ne tik pasirengimas mokyklai, ateičiai, bet ir gyvenimas čia ir dabar – smagus, turtingas, lavinantis, atitinkantis vaiko amžiaus ir raidos ypatumus, asmenines savybes.

Misija ir Vizija

Misija: Tenkinti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų prigimtinius, socialinius, pažintinius poreikius, kokybiškai įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, bendradarbiauti su socialine aplinka, sudaryti sąlygas vaikų saugumui ir darniam vystymuisi.
Vizija: Aukštos pedagoginės kultūros ugdymo įstaiga, orientuota į vaiko prigimtinių galių atskleidimą, visapusišką jo gebėjimų sklaidą, laisvo, doro ir atsakingo žmogaus ugdymą.

Mūsų tradicijos

Per įstaigos gyvavimo metus, įsitvirtino tam tikros tradicijos. Darželyje švenčiamos:
- Rudenėlio šventė su rudens gėrybių paroda. ---- Kalėdos.
- Trys Karaliai.
- Užgavenės.
- Amatų dienos – „ Kaziuko turgus“.
- Pedagogų spektaklis vaikams Velykų proga. - --
- Lietuvos valstybės atkūrimo šventė – Vasario 16 - Atsisveikinimo su darželiu šventė.
- Minimos arba kartu švenčiamos- Mamos, Tėvo arba Šeimos dienos.
- Visi vaikai švenčia savo gimtadienius darželyje. Auklėtojos organizuoja jiems įvairių pramogų.
- Birželio 1-ją švenčiame Tarptautinę vaikų gynimo dieną.
- Dalyvaujame Vilniaus miesto savivaldybės organizuojamuose projektuose.

Įstaigoje teikiamos specialistų paslaugos

Lopšelyje-darželyje dirba Vaiko gerovės komisija

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą,  saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Įstaigos vaiko gerovės komisija glaudžiai bendradarbiauja su  psichologu, logopedu, socialiniu pedagogu, grupių pedagogais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus.

Įstaigoje vykdomos neformaliojo ugdymo pagrindinės programos:

Ankstyvasis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo programa.  

Ikimokyklinis ugdymas

Pagal pedagogų parengtą bendrojo ugdymo programą; ,,Žingsneliai“, į kurią integruota "Žmogaus saugos programa", patvirtinus steigėjui, pradėjome dirbti nuo 2007m. rugsėjo (atnaujinta ir pritarta steigėjo 2017 m. rugpjūčio 28 d. Įsak. Nr. 30-2109). Programa skirta 2-6 metų vaikams.  

Priešmokyklinis ugdymas

Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“ – priešmokyklinio ugdymo grupei.